تبلیغات
عاشقان شهدا - شعری درباره شهید همت
شهدا شرمنده ایم

«حاج ابراهیــــم همــــت» مرد جنـــگ

مرد ایثــــارو شــــرف مـــــــرد تفنــــگ

زاهد شــــب شیر خیبــــــــــر بوده است

ذوالفقـــــــاری دست حیـــدر بوده است

بادگردلدادگــــــــــان همــــــراز بـــــــود

آن کبوتر عاشــــــــق پـــــــرواز بـــــود

جز هوای عاشـــــــقی در سر نــــداشت

نخل سبـــــــزی بود اما ســـــــر نداشت

تا ندای هل مـــــــن ناصر را شنیــــــــد

در میان جبــــهه فریـــــــادی کشیـــــــد

حمله را با نــام حــــــــق آغـــــــاز کرد

راه را تـــا کوی جانــــــان باز کـــــــرد

جز شـــــــهادت مقصدی دیـــگر نداشت

هجرتش را هیچــــــکس باور نداشــــتhttps://article.tebyan.net/

 نوشته شده در تاریخ دوشنبه 2 فروردین 1395 توسط معصومه علیجانی